استخدام حراست در در یک واحد پتروشیمی در منطقه عسلویه