استخدام مسئول فنی با بیمه در تعاونی مرغداران در شهرستان ساوه