استخدام مونتاژ کار صنعتی با بیمه و سرویس در شهرک صنعتی بوعلی همدان