استخدام اپراتور بسته بندی با سرویس در شرکت صنعتی زرماکارون در البرز