استخدام کارشناس بازاریابی با بیمه تکمیلی در گروه سولیکو (کاله) در رشت