استخدام مدیر داخلی با بیمه در شرکت اهواز ملک در خوزستان