استخدام تکنسین فنی با بیمه و بیمه تکمیلی در سیف صنعت از البرز