استخدام دکل کار و نصاب TI در شرکت شبکه پایدار داده فاتح در کرمانشاه