استخدام میکروبیولوژیست، مدیر QC، کارشناس QA و تکنسین تاسیسات در البرز