استخدام سرپرست کارگاه در شرکت راه و ساختمانی الماس طوبی از مرکزی