استخدام نماینده علمی با بیمه، پاداش شرکت اشبال شیمی در اصفهان