استخدام کمک حفار عملیات مغزه گیری اکتشافی در شرکت اکتشاف تجلی صبا در یزد