استخدام بازاریاب میدانی با بیمه در مجتمع صنعتی سپاهان باطری در سمنان