استخدام بازاریاب میدانی با بیمه و بیمه تکمیلی در مجتمع صنعتی سپاهان باطری