استخدام 4 عنوان شغلی با بیمه، سرویس در ماشین سازی آسیا کار باختر در فارس