استخدام نیروی خدماتی آقا جهت کار در فروشگاه در همدان