استخدام کارگر ساده با سرویس و بیمه در گز سکه در شهرک صنعتی مورچه خورت