استخدام پزشک عمومی در یک مجموعه معتبر در گلشهر کرج