استخدام راننده مدیر عامل با بیمه در شرکت شیمی کشاورزی سپیدار ایرانیان