استخدام انباردار با بیمه در شرکت صنایع غذایی دانجیل در اصفهان