استخدام تکنسین آزمایشگاه با بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش، سرویس، سنوات در زنجان