استخدام تحصیلدار با حقوق ثابت،بیمه،بیمه تکمیلی در پرگاس طب در فارس