استخدام حسابدار در شرکت صنایع شیمیایی کیمیا صنعت فردوس در اراک