استخدام تراشکار با سرویس در شرکت مهندسی توزین توان سنجش در کرج