استخدام فروشنده با حقوق ثابت و بیمه در شرکت سالیان کیش در مازندران