استخدام کارشناس عملیات لجستیک در مجتمع صنعتی سپاهان باطری در مرکزی