استخدام تحصیلدار و کارپرداز با بیمه در شرکت برنا سازه اسپاد در اصفهان