استخدام کارشناس ارتباط با مشتریان با پاداش، حقوق تا 6 میلیون در خراسان رضوی