استخدام صندوقدار در گروه صنایع غذایی نامی نو در البرز