Menu

راهپیمایی و تجمع اعتراض آمیز نمازگزاران قمی به سیاست های دولت آمریکا | ایسنا

راهپیمایی و تجمع اعتراض آمیز نمازگزاران قمی به سیاست های دولت آمریکا | ایسنا
ایسنا

نمازگزاران قمی پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به سیاست های دولت آمریکا در سرکوب عدالتخواهی مردم این کشور و همچنین تحریم های جدید صورت گرفته علیه ایران با راهپیمایی از بلوار نیایش به سمت میدان جانبازان حرکت کرده و در تجمعی و با سر دادن شعار این اقدامات را محکوم کردند.