Menu

ظریف در جلسه هیئت دولت گزارشی از روند انزوای آمریکا در جهان ارائه کرد | میزان

ظریف در جلسه هیئت دولت گزارشی از روند انزوای آمریکا در جهان ارائه کرد | میزان
میزان

وزیر امور خارجه در جلسه امروز هیئت دولت گزارشی را از مسائل مورد بررسی در جلسه شورای امنیت و روند انزوای آمریکا در جهان، ارائه کرد