قدس متعلق به همه‌ مسلمانان جهان است/ کنار یمنی ها ایستاده ایم