نتیجه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی فتنه و جنگ داخلی است