نشست نگرش‌های فلسفی به جنسیت و خانواده برگزار می شود