اجرای طرح اعزام زائران حرم رضوی برای هفتمین سال متوالی