کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» بررسی می شود