اسلام برترین سخن را در حوزه حقوق بشر دارد/ غرب در جایگاه متهم ضایع کردن حقوق بشر است