تخلف یک شرکت هواپیمایی در عدم توجه به اوقات اقامه نماز صبح محرز شد