نماینده ولیّ‌فقیه در سوریه: محور مقاومت، جبهه وحدتی حق است