ارزیابی ۳۶۳ مقاله در پنجمین کنگره علوم انسانی اسلامی