تجلیل ۲ اندیشمند داخلی و یک خارجی در پنجمین کنگره علوم انسانی اسلامی