۱۰ قاری نوجوان به مرحله نهایی مسابقات "ندای رضوان" رسیدند