گفتگویی پیرامون جایگاه و بایسته‌های فلسفه برگزار می‌شود