بی‌تدبیری در اجرای طرح مدیریت سوخت، موجب ذوق‌زدگی آمریکای شرور شد