مجموعه درس‌گفتارهای تخصصی فیلم و فلسفه برگزار می شود