دلنوشته مهدی رسولی برای اربعین‌: در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم...