تبیین مفهوم قرآنی "عمل صالح" در بیانات رهبر انقلاب