برگزاری کارگاه آموزشی پاسخگویی به شبهات وهابیت و سلفیه تکفیری