اوحدی از ریاست سازمان فرهنگی شهرداری تهران کناره‌گیری کرد