کرسی آزاداندیشی نشست الگوی مواجهه با علم و تمدن غرب برگزار می شود